Sheikh Nizam Mohammed Yaqubi

Chairman

Sheikh Dr. Osama Mohammed Bahar

Member

Sheikh Abdulrahman Al Saadi

Member

Shariah Supervisory Board